Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp arama simgesine tıklayınız.
Ara Tutar 0.000,00
Toplam İndirim 000,00
Ödenecek Toplam Tutar 0.000,00

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fedbox Diet & Life (“Fedbox”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

Toplanan Kişisel Veriler

 Fedbox, üyelerine diyet yemek servisi hizmetini sunmak amacıyla kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri, finansal bilgileri veya kendi istekleri ile web sitemiz üzerinden veya fiziki olarak sağlamaları halinde yeme-içme alışkanlıkları gibi bazı kişisel verilerini toplayabilir. Ayrıca www.fedbox.com.tr internet sitesinde, yer alan form ve sorular üzerinden talep edilen bilgiler veya kullanılan çerezler vasıtasıyla sitenin kullanımı ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla ziyaret süresi ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi bazı kişisel verileri toplayabilir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 Kişisel verileriniz Fedbox tarafından Fedbox telefon danışmanlığı hattı üzerinden veya Fedbox’a ait www.fedbox.com.tr internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda veya fiziki olarak doğrudan kişinin kendisi aracılığı ile toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, sizinle ilişkimiz kapsamında, bu aydınlatma metninde sıralanan amaçlarla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin icra edilmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Fedbox’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası ve yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin bazı amaçlarla işlenebilmesi için 6698 Sayılı Kanun kapsamında açık rızanızın bulunması gerekmektedir. Açık rızanızı vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz, size özel fırsat ve ayrıcalıklar sunulması, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenebilir. Bu şartlardan birisinin veya diğer hukuki sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanızın olması halinde verileriniz işlenebilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar

 Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.    

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar

Kişisel veri sahipleri (ilgili kişi), kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca birtakım haklara sahiptir. Kişisel veri sahiplerine tanınan haklar aşağıdaki şekildedir: 

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Fedbox’a daha önce bildirdiğiniz bir e-posta adresini kullanmak suretiyle Fedbox’a iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Fedbox tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili tüm sorularınız için, 0212 288 02 12 telefon numarasından bize ulaşarak veya [info@fedbox.com.tr] e-posta adresine ileti göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© 2024 Fedbox | Tüm Hakları Saklıdır