Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp arama simgesine tıklayınız.
Ara Tutar 0.000,00
Toplam İndirim 000,00
Ödenecek Toplam Tutar 0.000,00

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.fedbox.com.tr uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. Darcan Sk. No:4/A Şişli İstanbul adresinde bulunan Fedbox Diyet Yemekleri ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Tic. Anonim Şti. ile işbu Sözleşmeyi kabul eden Üye arasındadır. Üye, Site'ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Site’nin kullanım koşullarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. TANIMLAR

Üye; Site’den mal/hizmet almak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu doldurarak Fedbox tarafından üyelikleri onaylanan kişilerdir.

Kullanıcı; Site’yi üye olmaksızın kullanan, ziyaret eden kişilerdir.

İçerik; Site’den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.  

Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

Kişisel Bilgi: Üyenin ve kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. gibi gerçek kişiye ait her türlü bilgilerdir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, Site’ye üye olurken ve/veya Site’den alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, Fedbox'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site’yi hiçbir sekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarina tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Fedbox güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

Fedbox, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

Fedbox'ın Site’den sunacağı hizmetler mesafeli ürün satışından ibarettir.

İşbu sözleşme Fedbox'ın ürün satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Fedbox'dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

Fedbox, Site‘ye erişilmesi, Site‘nin ya da Site‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Fedbox, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Fedbox'ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından sorumlu olmadığı kabul edilmektedir.

Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun tespit edilmesi halinde, üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Bu şekilde bir devrin yapılması halinde, Fedbox üyeliği iptal edebilir.

Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Fedbox sorumlu değildir.

Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

Üye, Fedbox'ın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Fedbox'ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı talep edilen her türlü tazminat tutarını derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, altyapı ve/veya internet arızaları, teknik problemler, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul eder. Bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Fedbox her zaman Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

Fedbox hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.


5. GENEL HÜKÜMLER

İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, Site’de yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi, Gizlilik ve Güvenlik dokümanlarında belirtilen koşullara tabidir.

Fedbox, bu sözleşmeyi ve Site’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını üçüncü bir tarafa devredemez.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Üye’nin Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Fedebox, Üye’nin işbu sözleşmeyi ya da Site içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebi olacak fiilleri nedeniyle Fedbox'ın uğramış olduğu tüm zararı tazmin edecektir.

7. MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Fedbox işbu Sözleşme’nin koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Fedbox açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Fedbox 'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

Sözleşme, Üye tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer ve Üye’nin Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalır. 

Fedbox gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda Sözleşme’yi değiştirebilir ancak bu değişiklikler, içerik ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

© 2024 Fedbox | Tüm Hakları Saklıdır